« »
Други конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 14....
Сајам стипендија и пракси
 
Фонд “Др Милан Јелић” активно је учествовао на Сајму стипендија и запошљавања који се одржао 26.04.2017. године у Студентском центру...
 
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса


На основу члана 10. Закона о научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/07 и 13/10), члана 13. Правилника о додјели стипендија студентима II и  III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству и тачке II  Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/11), Минисарство  науке и технологије, р а с п и с у ј е

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству у школској 2010/2011. години ( у даљем тексту студентима)

 

I

 

Министарство науке и технологије  расписује Конкурс за додјелу стипендија Фонда „Др Милан Јелић“ студентима, и то:

студентима II циклуса – 7 (седам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (пет хиљада конвертибилнихмарака, и.

 студентима III циклуса – 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десет хиљада конвертибилнихмарака

 

II

Студенти имају право на додјелу стипендије из средстава Фонда  под условима:

 

1.  да су држављани Босне и Херцеговине /Републике Српске;

2.  да имају мјесто пребивалишта на територији Републике Српске;

3. да су студенти једног од универзитета у Републици Српској/Босни и Херцеговини или иностранству;

4. да  у додипломским академским студијама нису обновили ниједну школску годину ( само студенти  II циклуса );

5. да су у додипломском студију имали просјечну оцјену најмање  9,50 ( само студенти  II циклуса )

6.  да немају више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса( само студенти  II циклуса )

7.  да им је одобрена докторска дисертација од стране универзитета (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10),( само студенти III циклуса ).

8. да су у претходном циклусу студија постигли просјечну оцјену најмање 9,50 ( само студенти III циклуса ).

9. да немају више од навршених 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса( само студенти III циклуса ).

III

 

Додатни критеријуми везани за ваннаставне активности који се посебно бодују, а односе се истовремено на студенте оба циклуса су: рад објављен у  међународном часопису који се налази на SCI (ISI ) листи;  објављена научна књига (монографија) међународног значаја; рецензирана и објављена научна књига националног значаја; учешће на међународној научној конференцији(иностранство) са објављеним радом;  учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом;  рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших ЈУ република; рад објављен у домаћем часопису II  и III категорије; прихваћен патент; учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I,II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности;  учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I,II и III мјесто) - само за студенте из области архитектуре и умјетности;   учешће на међународној студентској научној конференцији уиностранству са објављеним радому цјелини;    учешће на домаћој студентској научној конференцији саобјављеним радом у цјелини.                                                                                                                      

                             

                                                                                                                               

IV

 

Као доказ о испуњавању општих услова наведених у члану II овог Конкурса, студенти уз пријаву прилажу:

 

1.       увјерење о држављанству,

2.       извод из матичне књиге рођених,

3.       оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато         након објављивања јавног конкурса,

4.       потврду надлежне високошколске установе о статусу студента

5.       потврду надлежне високошколске установе на којој је завршио студије I циклуса да није обновио ни једну школску годину (само студенти  II циклуса)

6.       потврду о висини просјечне оцјене са I циклуса студија (само студенти  II циклуса)

7.       одлуку универзитета о прихватању докторске дисертације (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању), (само студенти III циклуса)  и

8.     потврду о висини просјечне оцјене са претходног циклуса студија( само студенти III циклуса).

 

V

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке III студенти уз пријаву учешћа на међународним и домаћим научним и стручним конференцијама прилажу сепарате објављених радова, односно рецензирану и објављену научну књигу/монографију, односно потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте. Као доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама,фестивалима) студенти прилажу дипломе за освојено I, II или III мјесто.

 

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, исте требају доставити у оригиналу и приложити овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

VI

 

Докази о испуњавању општих услова конкурса наведених у члану IV (осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених) овог Конкурса морају бити оригинали или овјерене копије не старије од 3 (три) мјесеца.

 

 

VIII

 

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном образцу за пријаву  који је доступан на интернет страници Фонда „др Милан Јелић“ ,www.fondmilanjelic.org, и Министарства науке и технологије,  а иста се може преузети и у Фонду.

 

Попуњене пријаве на Конкурс са доказима о испуњавању услова за додјелу стипендија студентима, слати на адресу:

 

Министарство науке и технологије

Трг Републике Српске 1

78000 Бања Лука

Са назнаком- Стипендије из Фонда „Др Милан Јелић“

 

 МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ РС

 

Јавни конкурс објављен је у дневним новинама "Глас Српске", 27.5.2011. 

Текст конкурса у .pdf формату можете преузети овдје

Пријавни образац можете преузети овдје