« »
Обавијест о потписивању уговора са стипендистима у академској 2016/2017. години
 
Начини и термини потписивања уговора са одабраним стипендистима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни...
Потписани уговори са најуспјешнијим стипендистима за 2016/2017.
 
Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић потписао је данас, 14. марта 2017. године, уговоре са стипендистима Фонда „Др...
 
Коначна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
Прелиминарна ранг-листа студената I, II и III циклуса студија
 
На конкурс Министарства науке и технологије Републике Српске, Фонда „Др Милан Јелић“ за додјелу стипендија редовним студентима првог, другог и...
 
Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник РС“, број 6/12 и 33/14), члана 15....
Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години
 
На основу члана 17. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана...
 
Објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија
 
Обавјештавамо Вас да су објављени нови правилници за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на универзитетима у...
Обавијест о новим правилницима за додјелу стипендија
 
Министарство науке и технологије, Фонд „Др Милан Јелић“ обавјештава заинтересоване студенте првог, другог и трећег циклуса студија из Републике Српске...
 
Обавијест о правдању уговорних обавеза
 
У циљу  отклањања евентуалних недоумица око правдања уговорних обавеза, издвајамо преглед потребних докумената које је потребно доставити. Такође, пожељно је...
Годишњак стипендиста генерација 2015/2016
 
Годишњак стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“, генерација 2015/2016, промовисан је у оквиру VI Форума стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ који...
 
Одржан Шести форум стипендиста
 
Шести Форум стипендиста Фонда „Др Милан Јелић“ одржан је 14. септембра 2016. године у Административом центру Владе Републике Српске на...
Коначна ранг-листа студената II и III циклуса студија - мајски Конкурс за 2015/2016. годину
 
Министарство науке и технологије Републике Српске, Фонд „Др Милан Јелић“, објавило је данас (09.08.2016. године) на својој интернет страници www.fondmilanjelic.org...
 
 
 
 
 
 
ВИЈЕСТИ
 
FAQ – Најчешћа питања

Да ли се могу пријавити на Конкурс уколико немам све испите положене с претходне године студија?

Потврду да је студент положио све испите из претходне године студија прилажу само студенти који испуњавају овај услов јер им се на основу тога додјељују додатни бодови.

 

Да ли приликом учешћа на домаћој и/или међународној студентској научној конференцији рад мора бити објављен у цјелини?

 

Код студената I, II и III циклуса студија потребно је доставити сепарат објављеног рада у цјелини.

 

Да ли Фонд стипендира студенте по старом или по новом програму студирања?

Фонд  додјељује стипендије студентима I, II и III циклуса студија по новим студијским програмима (тзв. болоњском систему студирања) а који подразумијевају редовно похађање и испуњавање студентских обавеза (полагање испита, израда тезе и сл.).

 

Како се врши прерачунавање оцјена из иностранства?

Еквивалентне оцјене (или просјечне оцјене) у систему високог образовања Републике Српске (у даљем тексту СВОРС),  за оцјене добијене у високошколским установама у иностранству (у даљем тексту ВОИ), се прерачунавају на сљедећи начин.

Оцјена d у СВОРС која је еквивалентна некој оцјени s у ВОИ рачуна се линеарном интерполацијом при чему се најбољој оцјени у ВОИ придружује домаћа оцјена 10, а најлошијој пролазној оцјени у ВОИ придружује домаћа оцјена 6.

Коришћене ознаке:

s - оцјена у страном ВО за коју се рачуна еквивалент у нашем ВО;

d - еквивалентна оцјена у нашем ВО;

sB - најбоља оцјена у страном ВО;

sL - најлошија пролазна оцјена у страном ВО.

 

Еквивалентна оцјена d у СВОРС која одговра осцјени s у ВОИ рачуна се према формули:

                                                             6*sB -10*sL +4*s

                                               d =                                                                

                                                                    sB sL

 

 

Како се врши препрачунавање оцјена из САД-а?

У САД оцјене нису бројне већ словне и просјечна оцјена се рачуна према „Grading Systems / ED 3- 5 POLYCY“, односно, тзв. GPA систему .

За рачунање еквивалентне оцјене „d“ у СВОРС која одговара оцјени у ВО САД, не узимају се у обзир само оцјене предмета него и број бодова за сваки предмет у складу са GPA системом Из тог разлога се у формули се усваја да је „ s = GPA“, гдје је GPA просјечна оцјена у ВО САД-а."

Уколико је потребно рачунати просјечну еквивалентну оцјену за систем који није примјењив за рачунање по формули, тада кандидат треба да приложи званичну методологију оцјењивања која вриједи у земљи студирања.

 

Шта је научни часопис?

Научни часопис је серијска публикација  из одређене научне области  која се периодично издаје у унапријед дефинисаним интервалима и у којој се презентују најновија достигнућа из те области.

 

Гдје могу пронаћи научне часописе категорисане у Републици Српској?

Министарство науке и технологије Републике Српске редовно врши категоризацију националних часописа и такву категоризацију објављује на веб страници Министарства – www.vladars.net

Такође, ову категоризацију можете пронаћи и на веб страници Фонда, у одјељку правни и административни оквир.

 

Шта је научни часопис међународног значаја?

Научни часопис међнародног значаја се налази на ISI листама, али на њима није сврстан међу првих 50% часописа. SCI (Scientific Citation Index)  – индекс који одређује број цитирања неког научног документа.

 

Шта је часопис националног значаја?

Часопис националног значаја је научни часопис домаћег издавача који  спада у националне научне часописе од категорије два до категорије пет.

Национални научни часописи се категоризују у пет (5) категорија и то на сљедећи начин:

а) прва категорија ......................................................................................... 26 до 30 бодова,

б) друга категорија ....................................................................................... 21 до 25 бодова,

в) трећа категорија ....................................................................................... 16 до 20 бодова,

г) четврта категорија .................................................................................. 11 до 15 бодова и

д) пета категорија ...................................................................................... 10 и мање бодова.

 

Шта је научна књига?

Научна књига је публикација у којој се научно, систематично, исцрпно и свеобухватно  третира неки проблем, питање или предмет, личност или догађај  и она мора бити рецензирана и треба имати све прописане елементе за добијање  CIP-а и  ISBN-а. У категорију научних књига  спадају научне монографије, научне књиге у ужем смислу и популарне научне књиге, али  у категорију научних књига не спадају уџбеници, збирке задатака и приручници.

 

Шта је сепарат рада?

Сепарат рада је примјерак рада послат од стране издавача часописа или копија коју сами направите из часописа.

Сепарат рада садржи: копију насловне стране научног часописа и/или зборника радова научне конференције, податке о уређивачком одбору, рецезентима, програмском одбору, списак учесника, копију обајвљеног рада у научном часопису и/или зборнику радова са аучног скупа).

 

Шта је рецензија?

Рецензија је оцјена књиге или рада, односно критика писана о научној публикацији, као што је часопис, књига итд., гдје рецензент оцјењује или доказује правилност, односно вриједност неког научног или стручног рада.

 

Шта је монографија?

Монографија је врста научне књиге која свеобухватно и самостално, методолошки адекватно обрађује одређену тему из домена одређене науке и која поред општих критеријума садржи одређени број аутоцитата.

 

Да ли ми се признају радови објављени у научним часописима или зборницима радова са научних скупова који су ми претходно уважени када сам добио-ла стипендију Фонда?

Не. Фонд др Милан Јелић води евиденцију о радовима стипендиста који су вредновани по претходно објављеним конкурсима.

 

Да ли научни рад или учешће на научном скупу с објављеним радовима прије 3 и више година може бити вреднован за додјелу стипендије?

Не. Само радови објављени у периоду краћем од три године од дана објављивања конкурса могу бити вредновани.