« »
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
 
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II and III ciklusa studija
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 14....
 
Sajam stipendija i praksi
 
Fond “Dr Milan Jelić” aktivno je učestvovao na Sajmu stipendija i zapošljavanja koji se održao 26.04.2017. godine u Studentskom centru...
Obavijest o potpisivanju ugovora sa stipendistima u akademskoj 2016/2017. godini
 
Načini i termini potpisivanja ugovora sa odabranim stipendistima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni...
 
Potpisani ugovori sa najuspješnijim stipendistima za 2016/2017.
 
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić potpisao je danas, 14. marta 2017. godine, ugovore sa stipendistima Fonda „Dr...
Konačna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Konkurs za studente II i III ciklusa studija u 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
 
Konkurs za studente prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/2017. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
Objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
 
Obavještavamo Vas da su objavljeni novi pravilnici za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Drugi konkurs za studente II i III ciklusa studija za 2015/2016.

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/12 i 33/14), člana 12. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14) i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda dr Milan Jelić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjedika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2015/2016. akademsku godinu, Ministarstvo nauke i tehnologije, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2015/2016. godini


I

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija Fonda dr Milan Jelić za akademsku 2015/2016. godinu, i to:
studentima II ciklusa studija - 8 (osam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i
studentima III ciklusa studija - 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka), u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

 

II

Studenti imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fonda pod uslovima:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
2. da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske;
3. da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;
4. da u dodiplomskim akademskim studijama nisu obnovili nijednu akademsku godinu (samo studenti II ciklusa );
5. da su u dodiplomskom studiju imali prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti II ciklusa);
6. da nemaju više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti II ciklusa);
7. da su u prethodnom ciklusu studija postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti III ciklusa);
8. da nemaju više od navršenih 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti III ciklusa).

 

III

Kriterijumi koji se boduju za studente II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu su:
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu prosječne ocjene su:
prosječna ocjena h 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta),
- bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi su:
od 1. do 50. mjesta dodatnih 10 bodova,
od 51. do 100. mjesta dodatnih 8 bodova,
od 101. do 150. mjesta dodatnih 6 bodova,
od 151. do 200. mjesta dodatnih 4 boda.

 

IV

Bodovanje ostvarenih rezultata studenata II i III ciklusa studija visokog obrazovanja u nauci, umjetnosti i inovatorstvu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama (10 bodova); objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja (8 bodova); recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja (5 bodova); učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini (6 bodova); učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije (3 boda); prihvaćen patent (5 bodova); učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (4 boda); učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (3 boda); učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini (2 boda); učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (1 bod).

 

V

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II ovog Konkursa, studenti uz prijavu prilažu:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
4. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta II ciklusa studija (samo za studente II ciklusa studija),
5. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio studije I ciklusa studija o visini prosječne ocjene, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu (samo za studente II ciklusa studija),
6. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta III ciklusa (samo za studente III ciklusa studija),
7. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio studije II ciklusa studija o visini prosječne ocjene, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu (samo za studente III ciklusa studija).

 

VI

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz člana IV ovog konkursa, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju za ostvarene rezulate u nauci, umjetnosti i inovatorstvu prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva.
Ukoliko su studenti već ranije primali stipendiju Fonda, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova po članu IV ovog konkursa, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih objavljenih radova ili učešća na takmičenjima sa osvojenim nagradama (izložbama, festivalima) koji ranije nisu bili predmet bodovanja.
Predmetom bodovanja mogu biti samo radovi i diplome o osvojenim nagradama koji nisu stariji od 3 godine.
Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

VII

Dokazi o ispunjavanju opštih uslova konkursa navedenih u članu V osim uvjerenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i uvjerenja o prebivalištu moraju biti originali ili ovjerene kopije koje nisu starije od tri mjeseca.

 

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda dr Milan Jelić, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva nauke i tehnologije, a ista se može preuzeti i u Fondu.

 

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija

 

Konkurs je objavlje n 23.05.2016. godine

Konkurs ostaje otvoren do 23.06.2016. godine


Образац за опште податке о студенту можете преузети овдје

Образац за објављене радове у научним часописима можете преузети овдје

Образац за објављене радове на научним конференцијама можете преузети овдје

Образац за освојене награде на такмичењима из области архитектуре и умјетности можете преузети овдје

Образац за објављене научне књиге

 

 

Други релевантни документи

 

Томпсонова и Шангајска ранг листа иностраних универзитета за 2015/2016. академску годину

Формула за прерачунавање инсотраних оцјена на систем оцјењивања у Републици Српској

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Правилник о категоризацији и класификацији научних скупова

Правилник о публиковању научних публикација

Други правилници Министарства науке и технологије Републике Српске